همان‌طور که می‌دانید زیبایی تنها محدود به ظاهر نیست و خوشبویی نیز جز یکی از جذابیت‌های هر آدمی محسوب می‌شود. همه‌ی افراد خوشبو بودن را دوست دارند و رایحه خوش نه‌تنها باعث ایجاد احساس خوب در فرد می‌شود،