چگونگی ارتباط نوزاد با اعضای بدن مادر، برای شناخت او نسبت به اعضای بدن خود بسیار مؤثر است. فهمیدن این موضوع که در چه زمانی فرزند این شناخت را آغاز می‌کند و چه هنگام به پایان می‌رساند به مادر نیز بستگی دارد.